Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Zespół Interdyscyplinarny w Lublinie

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie. Głównym obowiązkiem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.


Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ma za zadanie diagnozowanie problemu przemocy w rodzinach. Co więcej, Zespół podejmuje działania i inicjuje interwencje w środowiskach zagrożonych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie. Jego zadaniem jest również rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym oraz inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny tworzy Prezydent Miasta, powołując przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych.
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi, jak również osoby działające na rzecz przeciwdziałania przemocy.
Obsługę organizacyjno - techniczną zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie.
Kadencja Zespołu Interdyscyplinarnego trwa 3 lata.
Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która przewidziała powołanie tzw. zespołów interdyscyplinarnych. Zespół Interdyscyplinarny w Lublinie został utworzony na podstawie Zarządzenia nr 1303/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 grudnia 2011 r.


Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:


 1. Adam Mołdoch – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, Zastępca Dyrektora Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie;
 2. Paweł Fijałkowski – Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, Dyrektor Ośrodka Leczenia Uzależnień w Lublinie;
 3. Ewa Bab – inspektor w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin;
 4. Dorota Bekiesz – główny specjalista w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin;
 5. Agnieszka Bujko – przedstawiciel Fundacji S.O.S Ziemi Lubelskiej;
 6. Klaudia Cioczek – pracownik socjalny w Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie;
 7. Michał Czerwonka – Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE”;
 8. Maria Dura – Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie;
 9. Dorota Kawa – Prokurator Prokuratury Okręgowej w Lublinie;
 10. Aneta Kobylewska – pracownik socjalny w Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie;
 11. Katarzyna Kot – III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie;
 12. Artur Krysa – Dział Penitencjarny w Areszcie Śledczym w Lublinie;
 13. Sylwia Kuc – Straż Miejska Miasta Lublin;
 14. Agata Kuropatnicka – pracownik ds. obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego w Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie – Sekretarz Zespołu;
 15. Seweryn Gąbka – wizytator w Kuratorium Oświaty w Lublinie;
 16. Teodozja Lenartowicz – Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 17. Irmina Łakota – starszy aspirant w Wydziale Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie;
 18. Iwona Mialik – Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Szpitala Neuropsychiatrycznego SP ZOZ w Lublinie;
 19. Norbert Pędzisz – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie;
 20. Anna Piotrowska – pracownik socjalny w Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie;
 21. Anna Pogorzelec – pracownik socjalny w Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie;
 22. Małgorzata Rabczewska – Koordynator Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie;
 23. Agnieszka Rojowska – Zastępca Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie;
 24. Elżbieta Szklarz – pracownik socjalny w Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie;
 25. Krystyna Urban – pracownik socjalny w Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie;
 26. Bogusława Urbaniuk – Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 27. Barbara Sulowska – pracownik socjalny w Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie;
 28. Barbara Wołosiuk – pracownik socjalny w Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie;
 29. Magdalena Skrzymowska-Sokołowska – pracownik socjalny w Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie;
 30. Lidia Zielińska – Kukier – pracownik socjalny w Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie;
 31. Agnieszka Zielińska-Bucior – Dyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie.
 32. ks. Hubert Czarnecki – Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie .
 33. ks. dr Rafał Pastwa – przedstawiciel Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE” w Lublinie.

 

 

Kontakt z Zespołem Interdyscyplinarnym:

 

 

 • Przewodniczący Zespołu - Adam Mołdoch tel. 81 466 5546;
 • Zastępca Przewodniczącego - Paweł Fijałkowski tel. 81 532 1382;
 • Sekretarz – Agata Kuropatnicka, tel. 81 466 54 86;
 • Siedziba Zespołu – Sekcja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie MOPR w Lublinie ul. Głęboka 11,20-612 Lublin;
 • Telefon: 81 466 5486 i 81 466 5487;
 • e-mail: z.interdyscyplinarny@mopr.lublin.eu;

Skorzystaj ze wsparcia CIK

Do kogo kierujemy pomoc.
Z pomocy placówki mogą korzystać osoby, które zostały skierowane lub zgłoszone przez pracowników socjalnych lub inne instytucje, oraz osoby zgłaszające się samodzielnie.
Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie udziela także wsparcia w postaci schronienia dla mieszkańców miasta Lublin. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, a także rodziny, które w wyniku traumatycznych wydarzeń losowych znalazły się w sytuacji kryzysu oraz wymagają pomocy. W szczególności dotyczy to ofiar pożarów, powodzi, klęsk żywiołowych, przemocy domowej, handlu ludźmi oraz innych zdarzeń losowych uniemożliwiających pobyt w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Pobyt ma charakter krótkoterminowy, jest nieodpłatny. Osobom korzystającym ze schronienia udzielana jest pomoc psychologiczna, prawna, terapeutyczna i socjalna wspierająca ich działania ukierunkowane na przezwyciężenie sytuacji kryzysowej.