center

Deklaracja dostępności


Wstęp Deklaracji

Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 848) o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: http://www.cik.lublin.eu/

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09.10.2020r

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1. zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań
2. na dzień sporządzenia oświadczenia strona nie jest przystosowana do stosowania pod kątem czytników ekranów
3. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
4. część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
1. możliwość zmiany rozmiaru tekstu
2. na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki umożliwiających powiększenie serwisu
3. mapa strony

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-12. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest pani Izabela Szwaj-Kosior podinspektor ds. obsługi kancelaryjnej, analiz i sprawozdawczości, adres poczty elektronicznej: sekretariat@cik.lublin.eu Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 466 55 47.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Deklaracja dostępności architektonicznej dotycząca Centrum Interwencji Kryzysowej

• Siedziba przy ul. Probostwo 6a:

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszar kontroli
Wejście do budynku Centrum, znajdującego się przy ul. Probostwo 6a w Lublinie ma miejsce z poziomu „0” i jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie bezpo-średniego kontaktu z pracownikiem oraz psychologiem Centrum znajduje się na parterze bu-dynku, w bliskiej odległości od wejścia do budynku. Wejście objęte jest monitoringiem elektro-nicznego systemu ochrony.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się na poziomie „0”. W pomieszczeniach użytkowanych przez Centrum znajdują się schody. Na klatkach scho-dowych zamontowane są poręcze. W budynku nie ma windy. Po poziomie „0” jest możliwość poruszania się np. wózkiem dla osób mających problemy z samodzielnym przemieszczaniem się.

3. Opis dostosowań np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych
Na terenie budynku brak jest dostosowań typu: pochylnia, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Przed budynkiem przy ul. Probostwo 6a brak jest wyznaczonych miejsc postojowych i parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograni-czeniach
Do Centrum mogą wejść osoby z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub onli-ne
Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.


• Ośrodek Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin z siedzibą przy ul. Północnej 3:

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszar kontroli
Wejście do budynku Ośrodka, znajdującego się przy ul. Północnej 3 w Lublinie ma miejsce z poziomu „0” i jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie bezpośredniego kontaktu z pracownikiem oraz lekarzem Ośrodka znajduje się na parterze budynku, w bliskiej odległości od wejścia do budynku. Teren Ośrodka oraz wejście do budynku objęte są monitoringiem wizyjnym.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Wszystkie pomieszczenia na terenie Ośrodka znajdują się na poziomie „0”.
W pomieszczeniach użytkowanych przez Ośrodek nie ma schodów oraz wind. Pomieszczenia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych
Na terenie budynku brak jest dostosowań typu: pochylnia, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Ośrodek znajduje się na terenie zamkniętym i strzeżonym. Nie ma możliwości wjazdu samochodem prywatnym na teren obiektu.

5. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograni-czeniach
Do Ośrodka mogą wejść osoby z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.


Osoba do kontaktu z ramienia Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie przy ul. Probostwo 6a:
Pani Izabela Szwaj-Kosior – podinspektor ds. obsługi kancelaryjnej, analiz i sprawozdawczości, tel. 81 466-55-47.

Osoba do kontaktu z ramienia Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin przy ul. Północna 3:
Pan Artur Seroka – Kierownik Ośrodka, tel. 81 466-55-45.