center

Misja CIK w Lublinie

Cele i zadania.
Celem działalności Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie jest świadczenie bezpłatnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej mieszkańcom miasta Lublina pozostającym trudnej sytuacji życiowej spowodowanej:
 • przemocą w rodzinie
 • uzależnieniem własnym lub członka rodziny
 • niepełnosprawnością
 • długotrwałą lub ciężką chorobą własną lub członka rodziny
 • bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych, wielodzietnych
 • potrzebą ochrony macierzyństwa
 • kryzysami osobistymi
 • zdarzeniami losowymi i sytuacjami kryzysowymi (np. strata bliskich osób, utrata pracy, napad, gwałt, próba samobójcza)
 • utratą ciąży (poronienie, aborcja).

Ośrodek Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin

Celem działalności Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin
jest między innymi zmniejszenie negatywnych skutków nadużywania alkoholu - wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miasta dotyczącym osób nietrzeźwych naruszających szeroko rozumiany porządek publiczny, zagrażających swojemu życiu lub zdrowiu oraz życiu i zdrowiu innych osób.

Skorzystaj ze wsparcia CIK

Do kogo kierujemy pomoc.
Z pomocy placówki mogą korzystać osoby, które zostały skierowane lub zgłoszone przez pracowników socjalnych lub inne instytucje, oraz osoby zgłaszające się samodzielnie.
Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie udziela także wsparcia w postaci schronienia dla mieszkańców miasta Lublin. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, a także rodziny, które w wyniku traumatycznych wydarzeń losowych znalazły się w sytuacji kryzysu oraz wymagają pomocy. W szczególności dotyczy to ofiar pożarów, powodzi, klęsk żywiołowych, przemocy domowej, handlu ludźmi oraz innych zdarzeń losowych uniemożliwiających pobyt w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Pobyt ma charakter krótkoterminowy, jest nieodpłatny. Osobom korzystającym ze schronienia udzielana jest pomoc psychologiczna, prawna, terapeutyczna i socjalna wspierająca ich działania ukierunkowane na przezwyciężenie sytuacji kryzysowej.

Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny


Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny z Mieszkaniem Interwencyjnym jest nową Placówką Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie oraz mieści się pod adresem ul. Północna 125 w Lublinie. Placówka czynna jest całodobowo dzięki dyżurom psychologa – interwenta kryzysowego.

Ponadto w Punkcie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 19.00 pracują:
• Psycholog-interwent kryzysowy,
• Koordynator ds. Punktu Interwencyjno-Konsultacyjnego,
• Pracownik socjalny
• Terapeuta ds. interwencyjnego wsparcia osób w kryzysie.

Kontakt z psychologiem odbywa się na podobnych zasadach jak w Centrum – wstępną rozmowę przeprowadza pracownik Punktu zadając kilka pytań w celu wstępnego rozpoznania sytuacji, co pozwoli na dopasowanie odpowiedniej formy pomocy. Każdy, kto potrzebuje natychmiastowej pomocy psychologicznej, informacyjnej czy poradnictwa – otrzyma ją. Kontakt może być telefoniczny pod numerem 733-588-600 lub osobisty pod adresem Lublin, ul. Północna 125. Pomoc udzielana jest mieszkańcom Miasta Lublin oraz jest nieodpłatna. W przypadku kontaktów osobistych zachowywany jest reżim sanitarny – dotyczy okresu pandemii (rozmowa odbywa się w maseczkach, po wcześniejszym pomiarze temperatury, dezynfekcji rąk oraz wypełnieniu oświadczenia covidowego).

Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny funkcjonuje przy Mieszkaniu Interwencyjnym. Mieszkanie Interwencyjne składa się z trzech pokoi czteroosobowych, jednego pokoju dwuosobowego, dwóch wspólnych łazienek oraz wspólnej kuchni. Łącznie Mieszkanie posiada 14 stałych miejsc noclegowych. Pokoje mają charakter wieloosobowych miejsc noclegowych. Centrum Interwencji Kryzysowej zapewnia nieodpłatne, całodobowe, okresowe (do trzech miesięcy) schronienie osobom zamieszkałym na terenie Miasta Lublin, których pobyt w dotychczasowym miejscu zamieszkania zagraża ich życiu albo zdrowiu psychicznemu lub fizycznemu z powodu wystąpienia nagłej sytuacji kryzysowej (w tym zdarzenia losowe takie jak pożar, wybuch gazu w mieszkaniu, zawalisko) lub doświadczanej przemocy. W ramach udzielanej pomocy Mieszkanie nie zapewnia żywności, odzieży, środków higieny osobistej ani świadczeń pieniężnych.

Osoba przyjmowana do Mieszkania Interwencyjnego, zapoznaje się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz podejmowania współpracy z pracownikami Centrum. Z Mieszkańcem zawierany zostaje kontrakt na czas określony, który zwiera plan pracy na rzecz przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej Klienta oraz odzyskania przez Niego zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Każdy Mieszkaniec zobowiązany jest do utrzymywania porządku i czystości w zajmowanych pokojach oraz pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego korzystania (korytarze, kuchnia, łazienka). Decyzję o przyjęciu do Mieszkania Interwencyjnego podejmuje Dyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie.

Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny działa interwencyjnie, konsultacyjnie. Cykliczne spotkania terapeutyczne prowadzone są w głównej siedzibie Centrum pod adresem ul. Probostwo 6a w Lublinie.


Specjaliści pracujący w CIK

W skład zespołu pracowników Centrum Interwencji Kryzysowej wchodzą:
 • psycholodzy
 • psychoterapeuci
 • pedagodzy
 • pracownicy socjalni
 • prawnik (wyłącznie dla klientów korzystających z pomocy psychologicznej w CIK)
 • specjaliści ds. uzależnień
Od naszych pracowników uzyskasz poradę i pomoc.


Udzielamy pomocy w sytuacjach

Jeżeli samodzielnie nie radzisz sobie z problem gdy:
 • jesteś w kryzysie
 • żyjesz w ciągłym stresie lub czujesz, że zostałeś sam ze swoimi problemami…
 • doświadczasz przemocy lub jesteś jej świadkiem…
 • borykasz się z uzależnieniem osoby bliskiej…
 • czujesz, że tracisz kontakt z własnym dzieckiem…
 • szukasz wsparcia po starcie bliskiej osoby…

Zespół Interdyscyplinarny w Lublinie

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie.

Głównym obowiązkiem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Mieście Lublin.

Więcej informacji